Privacyverklaring.

Bij b-Supplies vinden we privacy van klanten zeer belangrijk. Om jouw rechten te waarborgen leggen we je in deze privacy statement uit welke gegevens wij van jou verwerken, met welk doel we dat doen en hoe lang we jouw gegevens bewaren. Daarnaast leggen we jouw rechten uit met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens. De werkwijze van b-Supplies komt overeen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming .

1.     Gegevensverwerking van betrokkenen

In het overzicht hieronder vind je een overzicht van alle doeleinden waarvoor b-Supplies persoonsgegevens verwerkt inclusief welke gegevens we verwerken, of we bijzondere persoonsgegevens verzamelen en hoe lang we de gegevens bewaren.

Website

Doel: Website gedrag analyseren
Gegevens: Surfgedrag, locatie, klikgedrag
Bewaartermijn: Zo lang noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doel: Communicatie vanuit b-Supplies
Gegevens: Bedrijfsnaam, contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer
Bewaartermijn: Zo lang noodzakelijk voor dit doeleinde

Jouw persoonsgegevens worden door b-Supplies verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van werkzaamheden vanuit b-Supplies. Deze werkzaamheden hebben betrekking op de diensten die b-Supplies uitvoert op het gebied van online marketing. Om onze diensten te optimaliseren kunnen persoonsgegevens tevens worden gebruikt om de relatie met de klant te beheren.

b-Supplies houdt tevens algemene bezoekgegevens van websitebezoekers bij. In dit kader kan het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van het bezoeken van de b-Supplies website en andere gegevens worden gebruikt en worden gebruikt voor analyses. Gegevens worden geanonimiseerd, jouw naam is nergens terug te vinden tenzij je die zelf hebt opgegeven middels een contactformulier.

1.1  Verkrijgen van persoonsgegevens

b-Supplies heeft persoonsgegevens in bezit omdat jij die gegevens aan ons hebt verstrekt wanneer je een contactformulier hebt ingevuld.

1.2  Beschermen van persoonsgegevens

b-Supplies beschermt persoonsgegevens met behulp van technische- en administratieve veiligheidsmaatregelen om de kans op verlies, diefstal, misbruik van gegevens zo klein mogelijk te houden. Gegevens worden afgeschermd met wachtwoorden. Mocht je het vermoeden dat er misbruik is gemaakt van jouw gegevens dan kan je contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn opgenomen in punt 3.

1.3  Ontvangers persoonsgegevens

Bij wettelijke verplichting kan het zijn dat b-Supplies verplicht is persoonsgegevens van de betrokkene aan een derde partij te verstrekken. Enkel met het doel om te kunnen communiceren met (potentiële klanten).

2.     Rechten van betrokkenen

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Bij misbruik van jouw gegevens heb je het recht om een klant in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoek indienen

Een verzoek indienen kan via de contactgegevens in punt 3.

2.1 Recht op inzage

Als je je persoonsgegevens wilt inzien omdat b-Supplies die heeft vastgelegd dan heb je het recht om een verzoek tot inzage te doen. b-Supplies heeft maximaal 30 dagen om het verzoek te in te willigen.

2.2 Recht op rectificatie

Indien het door ons verstrekte overzicht aan gegevens onjuistheden bevat kan je schriftelijk een verzoek indienen om deze gegevens te laten wijzigen. Vervolgens heeft b-Supplies maximaal 30 dagen om de onjuiste gegevens aan te passen, aan te vullen of te wissen. Daarnaast is b-Supplies verplicht om eventuele derde partijen in te lichten wanneer er foutieve persoonlijke gegevens zijn verstrekt.

2.3 Recht op beperking van de verwerking

Als betrokkene heb je tevens het recht op beperking van de verwerking. Dit betekent dat je bij b-Supplies het verzoek kan indienen met daarin de mededeling dat wij jouw gegevens niet meer mogen gebruiken voor onze doeleinden. Dit verzoek is geldig wanneer:

  • De gegevens mogelijk onjuist zijn

  • De verwerking van gegevens onrechtmatig is

  • De gegevens niet meer nodig zijn

  • Betrokkene (natuurlijk persoon) bezwaar maakt

Wanneer jij een verzoek tot beperking van de verwerking van persoonsgegevens indient heeft b-Supplies de plicht om mogelijke derde partijen in te lichten. Derde partijen zijn dan tevens verplicht om de informatieverwerking te beperken.

2.4 Recht van bezwaar

Als natuurlijk persoon heb je het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Wanneer jij bezwaar maakt tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens dan is b-Supplies verplicht om te stoppen met deze gegevens te verwerken, tenzij:

  • b-Supplies dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking heeft die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkene.

  • Als betrokkene heb jij altijd het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing activiteiten. b-Supplies is dan verplicht om direct te stoppen.

2.5 Recht op een menselijke blik bij besluit

Als betrokkene heb je onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens recht op een menselijke blik bij besluiten die over jou gaan. Dit geldt wanneer er geen menselijke tussenkomst zit in geautomatiseerde processen. Wanneer jij als betrokkene bezwaar maakt dan is b-Supplies verplicht om het besluit te heroverwegen waarmee een mens de gegevens beoordeeld.

2.6 Recht op gegevensoverdracht

Als betrokkene heb je het recht om persoonsgegevens van b-Supplies te verkrijgen. b-Supplies is verplicht om in maximaal 30 dagen jouw verzamelde persoonsgegevens in gestructureerde vorm, die gemakkelijk in gangbare digitale systemen te openen valt, op te sturen.

2.7 Recht op het intrekken van gegeven toestemming voor verwerking persoonsgegevens

Wanneer jij voor gegevensverwerking toestemming hebt gegeven heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. De verzamelde data kan met terugwerkende kracht niet worden weggehaald maar betekent wel dat b-Supplies vanaf het intrekken van de toestemming geen toestemming meer heeft om jouw persoonsgegevens te verzamelen. Bij het intrekken van toestemming is b-Supplies tevens verplicht om derde partijen in te lichten.

3.     Contactgegevens

Vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je richten tot:

 

b-Supplies

Utrechtseweg 62-34, 3704HE Zeist

Neem contact op