Algemene voorwaarden b-Supplies.

Misschien niet de leukste pagina van de website, maar algemene voorwaarden horen nu eenmaal bij zakendoen! 

b-Supplies 

Adres: Utrechtseweg 62-34, 3704HE, Zeist

Kvk-nummer: 80612199

Btw-nummer: NL003463034b31

 

ARTIKEL 1: BEGRIPPEN

In deze Algemene voorwaarden zijn de navolgende begrippen, die telkens in de tekst van de Algemene voorwaarden aanvangen met een hoofdletter, als volgt omschreven:

A. Identificatiegegevens: inloggegevens en wachtwoord door b-Supplies beschikbaar gesteld aan Klant en benodigd door Klant voor de toegang tot de systemen van b-Supplies

B. Redactionele diensten: de door b-Supplies te verlenen diensten bestaande uit het redigeren, corrigeren, schrijven en verrichten van onderzoek ten bate van het verbeteren en schrijven van bestaande en nieuwe teksten;

D. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en daaruit voortvloeiende toepassingen en uitwerkingen;

E. Offerte: iedere offerte of aanbieding van b-Supplies aan Klant

F. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten of goederen van b-Supplies afneemt, dan wel met wie b-Supplies een Overeenkomst aangaat, of met wie b-Supplies in onderhandeling is over een Overeenkomst met inbegrip van degene aan wie een Offerte is uitgebracht;

G. Abonnement: iedere overeenkomst tussen b-Supplies en Klant, alsmede elke wijziging en aanvulling daarop, op grond waarvan b-Supplies aan Klant diensten verleent, werkzaamheden verricht of goederen levert.

H. Overeenkomst: wettelijk geldige afspraak tussen b-Supplies en Klant.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van b-Supplies, op alle door b-Supplies gesloten Overeenkomsten, zowel die tot het verrichten van diensten, van werkzaamheden als die tot het leveren van zaken krachtens koop/verkoop.

 2. De toepasselijkheid van andere Algemene of bijzondere voorwaarden of bedingen wordt door b-Supplies uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Van deze Algemene voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbindend indien deze door b-Supplies schriftelijk zijn bevestigd aan Klant. Eventueel overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen geven Klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige Overeenkomsten.

ARTIKEL 3: Aanbieding

1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door Opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld. Een offerte bindt b-Supplies niet.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn altijd exclusief BTW. b-Supplies factureert geen BTW omdat het gebruikmaakt van de KOR. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in eerste instantie per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.
3. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een daartoe bevoegde functionaris van Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt het begin van uitvoering van de werkzaamheden als opdrachtbevestiging beschouwd.
4. Een wijziging van budgetten, het tijdelijk dan wel definitief stopzetten van de campagne wordt uitsluitend geaccepteerd indien daar schriftelijk opdracht toe is gegeven door de opdrachtgever.

ARTIKEL 4: ONDERWERP VAN het Abonnement

 1. b-Supplies verleent en/of levert aan Klant de Redactionele diensten, werkzaamheden en goederen die in het Abonnement zijn gespecificeerd. Klant voorziet b-Supplies van de ten behoeve van de Redactionele diensten benodigde gegevens in het door b-Supplies opgegeven formaat. Daartoe geeft b-Supplies aan Klant informatie onder andere ten aanzien van het formaat waarin de gegevens van Klant dienen te worden verwerkt.

 2. Indien Klant wijzigingen wenst in de inhoud, omvang of samenstelling van de door b-Supplies aan Klant te verlenen Redactionele diensten, is   slechts tot medewerking hieraan verplicht, indien en voorzover zulks, uitsluitend ter beoordeling door b-Supplies, in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is.

 3. Op de voorgestelde wijzigingen is het bepaalde in artikel 3 van overeenkomstige toepassing.

 4. Het is Klant niet toegestaan Redactionele diensten te wederverkopen, te wederverhuren dan wel anderszins in gebruik af te staan aan derden, tenzij b-Supplies daartoe haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verleent.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN b-Supplies

 1. b-Supplies zal zich naar beste weten en kunnen inspannen de verbindingen tussen haar systemen en het internet beschikbaar te houden. b-Supplies kan er niet voor instaan dat haar systemen continue en onbelemmerd beschikbaar zijn noch kan b-Supplies er voor instaan dat Klant te allen tijde gebruik kan maken van de website van b-Supplies. Met name tijdens door b-Supplies te verrichten onderhoudswerkzaamheden kan onderbreking van de beschikbaarheid van de website plaats vinden. b-Supplies zal Klant tijdig informeren omtrent elke door b-Supplies voorziene onderbreking van de Internetdienst.

 2. b-Supplies zal zich naar beste weten en kunnen inspannen de Aansluitsnelheid en de beschikbare bandbreedte op een acceptabel niveau te houden. b-Supplies kan er niet voor instaan dat de gegevens van Klant continue op een zelfde Aansluitsnelheid bereikbaar zijn of dat de beschikbare bandbreedte voor de elektronische gegevens van Klant steeds toereikend zal zijn.

 3. b-Supplies zal zich naar beste weten en kunnen inspannen de op zijn systemen opgeslagen gegevens te beveiligen. b-Supplies zal de op zijn systemen opgeslagen gegevens niet ter beschikking van derden stellen, tenzij b-Supplies op grond van regelgeving of rechterlijke uitspraak daartoe verplicht wordt.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN Klant

 1. Klant is gehouden b-Supplies alle medewerking te verlenen ten einde b-Supplies in staat te stellen haar verplichtingen voortvloeiend uit het Abonnement deugdelijk te kunnen nakomen.

 2. Klant zal b-Supplies tijdig alle nuttige en nood­zakelijke/relevante gegevens of inlichtingen ver­schaffen.

 3. Indien voor de uitvoering van het Abonnement noodzakelij­ke gegevens niet, niet tijdig of niet overeen­kom­stig de afspraken voormeld, ter beschikking van b-Supplies staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn ver­plichtingen daaromtrent voldoet, kan dit tot opschor­ting van de uit­voering van de opdracht leiden.

 4. Klant is gehouden zich bij het gebruik van Redactionele diensten te gedragen conform de Netiquette en conform hetgeen in maatschappelijk verkeer betaamt. Het is Klant in dat kader niet toegestaan gegevens openbaar te maken of b-Supplies te voorzien van gegevens die in strijd zijn met de wet, regelgeving, openbare orde of goede zeden dan wel die de rechten van derden of de goede naam van b-Supplies kunnen schaden. Van dergelijke situaties is in ieder geval sprake indien gegevens betrekking hebben op discriminatie, obsceniteiten, drugs, vuurwapens, explosieven, gestolen goederen en dergelijke of elektronische verwijzingen (links) op te nemen naar websites waar dergelijke gegevens geopenbaard worden. b-Supplies is gerechtigd de toegang tot dergelijke gegevens te blokkeren dan wel dergelijke gegevens te verwijderen van haar systemen.

 5. Klant is gehouden zich bij het gebruik van de Redactionele diensten duidelijk te identificeren ten einde misverstand omtrent haar identiteit te voorkomen.

 6. Klant dient zorgvuldig om te gaan met zijn Identificatiegegevens. Bij het geringste vermoeden van misbruik van Identificatiegegevens door Klant of derden dan wel het uitlekken van Identificatiegegevens dient Klant dit onverwijld te melden aan b-Supplies. b-Supplies is bevoegd Identificatiegegevens in te trekken, aan te passen en/of te wijzigen indien de betrouwbaarheid van de Identificatiegegevens in het geding is.

 7. Indien door Klant door het gebruik van Redactionele diensten grensoverschrijdend gegevensverkeer plaatsvindt, vrijwaart Klant b-Supplies voor aanspraken van derden als gevolg van dit grensoverschrijdende gegevensverkeer.

 8. Klant is verantwoordelijk voor het aanvragen, verkrijgen en behouden van vergunningen.

ARTIKEL 7: LEVERING

 1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient b-Supplies derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op Klant op het moment van levering.

 4. Het risico van zaken die zich vanwege te verrichten werkzaamheden onder het beheer van b-Supplies bevinden, blijft bij Klant berusten. Klant is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich in het beheer van b-Supplies bevinden.

 5. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij het Abonnement vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste termijnbetaling.

 6. b-Supplies is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van Klant vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 8: UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van b-Supplies niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is b-Supplies gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan Klant in rekening te brengen.

 2. Indien tijdens de uitvoering van de door b-Supplies aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan b-Supplies niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft b-Supplies het recht te vorderen dat het Abonnement zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer het­zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. b-Supplies heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door b-Supplies verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.

 3. Alle onkosten welke door b-Supplies worden gemaakt ten verzoeke van Klant komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen.

ARTIKEL 9 ONBETAALDE OPDRACHTEN

 1. b-Supplies biedt nieuwe klanten een gratis proefopdracht aan.

 2. Een Proefopdracht bevat maximaal 450 woorden van standaard moeilijkheidsgraad.

 3. Indien Klant de Proefopdracht in gebruik wil nemen, dient hij zijn Abonnement eerst te upgraden naar een betaald Abonnement.

ARTIKEL 10 SPOEDOPDRACHTEN

 1. b-Supplies kan opdrachten sneller leveren dan de standaard levertijden (2 werkdagen voor teksten van maximaal 400 woorden, 3 werkdagen voor teksten van 400-800 woorden en 4 werkdagen voor teksten van 800-1.200 woorden.

 2. Klant betaalt aan b-Supplies een spoedtoeslag volgens de dan geldende prijslijst van b-Supplies.

 3. Spoedopdrachten dienen via de website van b-Supplies of per e-mail tussen Klant en b-Supplies overeengekomen te worden.

ARTIKEL 11: PROMOTIES/OPLEVERING

 1. Klant is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. bij het beëindigen van werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien Klant zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient Klant b-Supplies binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan b-Supplies.

 2. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden dienen per e-mail of de website binnen 7 dagen na ontvangst van de zaken of beëindiging van de werkzaamheden aan b-Supplies te worden gemeld.

 3. Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan b-Supplies kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

 4. Reclames schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

 5. b-Supplies dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

 6. In geval van afkeuring van de zaken en/of werkzaamheden zal b-Supplies in de gelegenheid worden gesteld de afge­keurde zaken en/of werkzaamheden te herstellen/op­nieuw te leveren dan wel alsnog conform het Abonnement uit te voeren.

 7. Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat Klant nog enig reclame­recht toekomt.

 8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt en Klant is nog niet tevreden, zal het geld worden teruggestort. Lees hier meer over de niet goed geld terug garantie. 

 9. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 18.

ARTIKEL 12: REDACTIONELE WERKZAAMHEDEN

 1. De Redactionele werkzaamheden vinden plaats in overleg met Klant.

 2. Klant zal de voor de Redactionele werkzaamheden benodigde gegevens tijdig aan b-Supplies beschikbaar stellen.

 3. Klant verkrijgt een volledig niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de door b-Supplies geleverde teksten vanaf het moment dat er door Klant volledig is voldaan aan zijn verplichtingen uit het Abonnement met b-Supplies.

 4. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De eigendom van door b-Supplies aan Klant geleverde goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op Klant nadat deze al hetgeen hij krachtens het Abonnement aan b-Supplies verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

 2. Indien Klant zijn verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is b-Supplies gerechtigd de door haar aan Klant geleverde goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voor rekening en risico van Klant bij Klant weg te halen of te doen halen. Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een zonder rechtelijke tussenkomst direct opeisbare boete ter grootte van 10% van de op dat moment nog openstaande facturen. De openstaande facturen zijn in dat geval direct opeisbaar.

ARTIKEL 14: PRIJS EN BETALING

 1. De door Klant verschuldigde vergoeding(en) zijn gespecificeerd in verschillende pagina's op de website. Door b-Supplies opgegeven prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. Laatstgenoemde hoeft de klant niet, noch de opdrachtnemer te betalen. b-Supplies maakt namelijk gebruik van de KOR. 

 2. b-Supplies is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Indien Klant zich niet met de prijswijziging kan verenigen heeft hij het recht het Abonnement te beëindigen met ingang van de datum waarop de prijswijziging ingaat en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

 3. Betaling door Klant geschiedt middels een factuur binnen veertien dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening, bij gebreke waarvan Klant in verzuim is en per de vervaldatum rente verschuldigd is gelijk aan 2% per maand over het totaal openstaande bedrag verhoogd met BTW. In dat geval kan de vordering tevens uit handen worden gegeven en komen de invorderingskosten voor rekening van Klant met een minimum van 15% van het totaal openstaande bedrag verhoogd met BTW en de hiervoor genoemde rente dan wel met een bedrag gelijk aan € 150,- , welke van de twee het hoogste is.

 4. In geval van niet tijdige betaling is b-Supplies bevoegd terstond haar werkzaamheden, leveringen en/of overige verplichtingen jegens Klant op te schorten.

 5. b-Supplies heeft het recht, voor elke aan Klant verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., administratiekosten bij Klant in rekening te brengen. b-Supplies zal dit in het Abonnement en/of op de factuur vermelden.

ARTIKEL 15: DUUR EN BEËINDIGING VAN HET ABONNEMENT

 1. Een maandabonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 maand en daarna telkenmale met 1 maand stilzwijgend verlengd, tenzij het abonnement wordt beëindigd overeenkomstig lid 3 van dit artikel.

 2. Elk der partijen is bevoegd het abonnement te beëindigen door middel van opzegging tegen het eind van de contractsperiode met in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand.

 3. Ieder der partijen is gerechtigd het abonnement buiten rechte schriftelijk en aangetekend geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen door middel van opzegging met inachtneming van een redelijke termijn, indien Klant in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend dan wel indien de overmachtsituatie als bedoeld in artikel 17 langer dan drie maanden duurt of zal gaan duren. Eventuele betalingsverplichtingen jegens b-Supplies die vallen voor het tijdstip van faillissement of surséance en/of die betrekking hebben op reeds geleverde Redactionele diensten of goederen, worden onmiddellijk opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is.

ARTIKEL 16: WIJZIGING IN EIGENSCHAPPEN VAN REDACTIONELE DIENSTEN

 1. b-Supplies is gerechtigd de technische eigenschappen van de Redactionele diensten te wijzigen. Alvorens tot wijziging over te gaan zal b-Supplies Klant, met inachtneming van een redelijke termijn, van de voorgenomen wijzigingen op de hoogte stellen.

 2. Klant is bevoegd het Abonnement te beëindigen indien de voorgestelde wijziging(en) in de technische eigenschappen van de Redactionele diensten een dermate grote verandering tot gevolg hebben op de functionaliteit van de Redactionele diensten dat van Klant redelijkerwijs geen voortzetting van het Abonnement verwacht kan worden. b-Supplies is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.

ARTIKEL 17: OVERMACHT

 1. In geval van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt de nakoming door b-Supplies van de uit het Abonnement voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de tekortkoming, zonder dat b-Supplies tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als het Abonnement ten dele is uitgevoerd, is Klant gehouden aan diens verplichtingen jegens b-Supplies tot aan dat moment te voldoen.

 2. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan een omstandigheid waarop b-Supplies geen invloed kan uitoefenen. Niet-nakoming die het gevolg is van onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden worden eveneens als niet toerekenbare tekortkoming(en) aangemerkt: stroomstoring, technische storing, niet of niet tijdig nakomen door Klant of een derde van de verplichtingen die deze jegens b-Supplies op zich heeft genomen en overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 18: AANSPRAKELIJKHEID

 1. b-Supplies kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aan­vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van handelen of nalaten van zijn directie, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behou­dens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

 2. Een eventuele aansprakelijkheid van b-Supplies is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door b-Supplies gesloten verzekering wordt uitbetaald verhoogd met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringspolis voor rekening van b-Supplies komt. Indien en voorzover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Klant uit hoofde van het Abonnement over de contractsperiode waarin de aansprakelijkheid van b-Supplies is ontstaan, aan b-Supplies verschuldigd was en voldaan heeft dan wel een maximaal bedrag van € 5.000.

 3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van b-Supplies dan in dit artikel voorzien, is uitgesloten. b-Supplies aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder schade ontstaan door technische- of stroomstoringen, bedrijfsstagnatie, niet beschikbaarheid of onnauwkeurigheid van de geboden informatie dan wel door onvolledige of onjuiste overdracht of vermindering van kwaliteit van (bewerkte) gegevens, tenietgaan of verminking van gegevens tijdens de verwerking van deze gegevens of door verzuimen of vergissingen bij de uitvoering van overeenkomsten ontstaan door gebruik van de website van b-Supplies of door de inhoud van andere websites waarnaar b-Supplies elektronisch verwijst (links).Klant zal b-Supplies vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.

 4. Klant vrijwaart b-Supplies voor aanspraken van derden als gevolg van het uit hoofde van het Abonnement opnemen en uitzenden van beelden en/of geluid(en) op internet door b-Supplies.

 5. De medewerkers van b-Supplies of door b-Supplies voor de uitvoering van het Abonnement ingeschakelde derden kunnen zich jegens Klant beroepen op alle aan het Abonnement te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij het Abonnement.

 6. A.  In alle gevallen is de termijn waarbinnen b-Supplies tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

 7. Klant verliest diens rechten jegens b-Supplies en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart b-Supplies tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

 8. A. Klant b-Supplies niet binnen 8 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aan b-Supplies gerichte e-mail van het bestaan van het desbetreffende gebrek op de hoogte heeft gesteld, teneinde een onderzoek te kunnen starten;

 9. B. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van b-Supplies of van een derde namens b-Supplies strijdig gebruik van het geleverde door Klant;

 10. C. voormelde schade is ontstaan doordat Klant niet conform de door b-Supplies of door een door b-Supplies ingeschakelde derde gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;

 11. D. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door of namens Klant aan b-Supplies zijn verschaft en/of voorgeschreven;

 12. E. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van Klant aan b-Supplies;

 13. F. voormelde schade is ontstaan doordat Klant zelf of een derde in opdracht van Klant werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van b-Supplies.

ARTIKEL 19: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle intellectuele (eigendoms)rechten op aan Klant ter beschikking gestelde of geleverde apparatuur en programmatuur berusten uitsluitend bij b-Supplies of diens licentiegevers. Aan Klant wordt door b-Supplies slechts het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot het gebruik van deze apparatuur en programmatuur verleend.

 2. Alle intellectuele (eigendoms)rechten welke kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van (het resultaat van) Redactionele diensten komen toe aan Klant, voorzover intellectuele (eigendoms) rechten van derden zich hiertegen niet verzetten en met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

ARTIKEL 20: ANNULERING EN ONTBINDING

 1. Klant doet afstand van alle rechten op ontbinding van het Abonnement ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij deze mogelijkheid in deze voorwaarden uitdrukkelijk wordt gegeven dan wel annulering krachtens onder­staand artikellid is overeengekomen.

 2. Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart b-Supplies ter zake.

 3. Door Klant reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op de tussen b-Supplies en Klant gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. Uit het Abonnement voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat b-Supplies de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar b-Supplies gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

 3. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit het Abonnement gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is b-Supplies gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar Klant gevestigd is.

ARTIKEL 22: OVERIGE BEPALINGEN

 1. Partijen garanderen dat zij gedurende de duur van het Abonnement, alsmede na het eindigen daarvan, tegenover derden geheimhouding zullen betrachten met betrekking tot alle door Klant als vertrouwelijk gekwalificeerde gegevens, informatie en aangelegenheden waarvan zij, hun personeel of door hen ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of de uitvoering van het Abonnement kennis nemen. Geheimhouding dient ook betracht te worden voor gegevens, informatie en aangelegenheden waarvan partijen, hun personeel of door hen ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of de uitvoering van het Abonnement kennis nemen, waarvan Klant de vertrouwelijkheid redelijkerwijs kan begrijpen zonder dat de vertrouwelijkheid expliciet is aangegeven.

 2. b-Supplies is gerechtigd bij de levering van Redactionele diensten gebruik te maken van systemen van derden dan wel derden in te schakelen bij de uitvoering van het Abonnement.

 3. Nietigheid van een van de bepalingen of leden daarvan in het Abonnement laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die zoveel mogelijk qua inhoud, bereik en doelstelling met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.

-

Congratulations! You made it to the end. 😉